sdsafsa
རྫོངཁ།
English


འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

 འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།
པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས། པད་གླིང་བཟའ་ཁང་། མཆོད་རྟེན་ལམ། འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག།
pagatshel22@gmail.com
༠༠༩༧༥-༠༢-༣༢༩༡༨༥
༠༠༩༧༥-༠༢-༣༢༩༡༨༦
www.pcgfoundation.bt
 གུ་གཱལ་(GOOGLE) སབ་ཁྲ་ནང་གཟིགས།
ང་བཅས་ཀྱི་ཆགས་ཡུལ་ གུ་གཱལ་(GOOGLE) སབ་ཁྲ་ནང་གཟིགས།
ང་བཅས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།